Všeobecné obchodní podmínky

ve smyslu ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Mgr. Lenka Charvátová, IČ: 09648534, se sídlem Opavská 63, 74775 Velké Heraltice (dále jen „poskytovatel“)

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny smlouvy uzavřené po 1. lednu 2021 s poskytovatelem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním těchto obchodních podmínek.

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále i „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a objednatelem.
 2. Objednatel se pro účely těchto VOP rozumí jakákoli osoba, která si u poskytovatele objednala službu.
 3. Spotřebitelem/spotřebitelkou se rozumí každý člověk, který uzavírá smlouvu s podnikatelem/podnikatelkou nebo s ním jinak jedná, a to mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
 4. Službou se pro účely těchto VOP rozumí konzultace/individuální a skupinové programy/terapie/výcviky/kurzy dle nabídky poskytovatele.

II. Proces uzavření smlouvy

Smluvní vztah (smlouva) mezi poskytovatelem a objednatelem vzniká následovně.

Poskytovatel zašle návrh na poskytované služby objednateli emailem, či jej předloží osobně. Smlouva je uzavřena momentem úhrady faktury v návrhu poskytované služby.
Úhradou faktury za poskytované služby poskytovateli objednatel stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami poskytovatele, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je objednatel dostatečným způsobem upozorněn a má možnost a povinnost se s nimi seznámit na webových stránkách poskytovatele. V případě uzavření smlouvy se tyto obchodní podmínky stávají její nedílnou součástí. Poskytování služeb dle smlouvy bude zahájeno nejpozději do 3 dnů po uhrazení faktury, není-li písemně ujednáno jinak. Za den uhrazení faktury se považuje den připsání platby na účet poskytovatele. Poskytovatel nezahájí žádnou službu, pokud není faktura za tuto službu plně uhrazena.

Ujednané podmínky smluvního vztahu mezi objednatelem a poskytovatelem je možné měnit či zrušit jen na základě výslovného písemného ujednání obou smluvních stran a dále na základě podmínek uvedených v těchto VOP.

III. Poskytované služby

Objednatel bere na vědomí, že může být v průběhu programu vystaven psychickému, fyzickému či emocionálnímu zatížení.

Podmínky pro individuální programy a konzultace

Délka trvání jednoho sezení individuálního programu či konzultace je 60 minut. Sezení individuálního programu probíhají každý den nebo v jiných intervalech dohodnutých mezi objednatelem a poskytovatelem v čase specifikovaný v návrhu smlouvy o poskytování služeb přes aplikaci WhatsApp, po telefonu nebo osobně. Poskytovatel má právo jednostranně změnit čas konání programu či konzultace, a o této změně je povinen neprodleně informovat objednatele telefonicky, sms zprávou či emailem.

Podmínky pro skupinové programy a konzultace

Pro skupinové programy nabízené poskytovatelem je stanoven minimální počet klientů 4. Probíhají každý den ve stejný čas specifikovaný v návrhu smlouvy o poskytování služeb přes aplikaci Vsee, po telefonu nebo osobně. Poskytovatel má právo jednostranně změnit čas konání skupinového programu a o této změně je povinen neprodleně informovat objednatele telefonicky, sms zprávou či emailem. Délka trvání jedné hodiny skupinového programu je 90 minut.
Při nižším počtu klientů v programu než 4 je délka trvání jedné hodiny 60 minut.

IV. Odstoupení od smlouvy, porušení smlouvy, změna smlouvy

 1. V případě uzavření smlouvy distančním způsobem má objednatel, je-li spotřebitelem/spotřebitelkou, právo odstoupit od příslušné smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla daná smlouva uzavřena (tj. ode dne následujícího po dni doručení přijetí návrhu smlouvy na poskytované služby poskytovateli). Odstoupí-li objednatel v souladu s výše uvedenými podmínkami od smlouvy, vrátí mu poskytovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy obdržel odstoupení od smlouvy, veškeré již uhrazené peněžní prostředky, které od objednatele v souvislosti s příslušnou smlouvou obdržel.
 2. V případě, že bylo před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu shora uvedeného již s poskytnutím služeb započato, nebude moci objednatel od této smlouvy odstoupit.
 3. Objednatel si vyhrazuje právo dohodnutou službu nezahájit a právo odstoupit od již uzavřených smluv. V takovém případě bude objednateli nabídnuta služba v jiném termínu, případně mu/jí budou vráceny veškeré již uhrazené peněžní prostředky.
 4. Brání-li poskytovateli v poskytování dohodnuté služby provozní překážka (zejména onemocnění poskytovatele, ošetřování nemocného člena rodiny a péče o dítě mladší 10 let, havárie v místě výkonu služby apod.) či zásah vyšší moci, je poskytovatel povinen poskytnout dohodnuté služby v jím určených náhradních termínech.
 5. Objednatel nemá nárok na finanční kompenzaci ani náhradní termín poskytované služby při překážkách vzniklých na jeho/její straně, které mu zabraňují v řádné účasti na příslušné službě (např. změna časových možností objednatele, nemoci či změna dalších okolností).
 6. V případě, že objednatel svým jednáním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků/účastnic poskytované služby, či poskytovatele nebo bude významně narušovat průběh poskytované služby, má poskytovatel právo od smlouvy uzavřené s tímto objednatelem bez dalšího odstoupit. Právě uvedené však nemá vliv na případnou povinnost takového objednatele k náhradě újmy vzniklé jeho protiprávním jednáním. Pro případ, že poskytovatel využil práva k odstoupení od smlouvy dle tohoto odstavce, je objednatel povinen uhradit odstupné ve výši 80 % z celkové ceny poskytované služby.
 7. Poskytovatel má právo odstoupit bez dalšího od smlouvy také v případě, že je chování objednatele v průběhu poskytované služby hrubé a v příkrém rozporu se slušností a pravidly občanského soužití, tj. dopouští-li se objednatel vážných mravních poklesů v průběhu poskytované služby či trestné činnosti. Uvedené nemá žádný vliv na případnou povinnost takového objednatele k náhradě újmy vzniklé jeho protiprávním jednáním. Pro případ, že poskytovatel využil práva k odstoupení od smlouvy dle tohoto odstavce, je objednatel povinen uhradit odstupné ve výši 80 % z celkové ceny výcviku/kurzu.
 8. V ostatních případech se pro odstoupení od smlouvy bude postupovat podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
 9. Vyšší mocí se pro účely každé smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a objednatelem rozumí překážka, která nastala nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala. Smluvní strany nenesou odpovědnost za splnění svých závazků ze smlouvy, jestliže jim splnění jejich závazku znemožní událost způsobená vyšší mocí, která nastane po podpisu smlouvy, a příslušná povinná strana učinila vše, co od ní v takové situaci lze spravedlivě požadovat. Vztahuje-li se událost vyšší moci pouze k některé z části plnění ze smlouvy (část poskytované služby), uplatní se předchozí věta ve vztahu k závazkům příslušejícím dané části plnění ze smlouvy. Poskytovatel a/anebo objednatel jsou oprávněni od smlouvy odstoupit s účinky odstoupení ex nunc v případě, že událost vyšší moci nastane v termínu či lhůtě plnění každé smlouvy, anebo pokud bude trvat po dobu delší než 14 dnů. Pro účely každé smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách, ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky, vyšší mocí se rozumí zejména:
  • přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, epidemie, pandemie a obdobné situace ohrožující životy či zdraví apod.);
  • úkony vlády České republiky či zahraniční vlády, úkony ministerstev vlády České republiky či zahraniční vlády, úkony České národní banky nebo jiného státního orgánu či instituce České republiky či jiného státu anebo orgánu, či instituce, ať již má jakoukoliv formu;
  • přírodní katastrofa;
  • pád letadla;
  • válka, válečný stav, invaze, mobilizace nebo embargo apod.;
  • povstání, revoluce, vzpoura, vojenský režim nebo občanská válka;
  • znečištění radioaktivitou z jaderného paliva nebo jakékoliv jiné nebezpečné součásti výbušného jaderného zařízení nebo součástí takového zařízení;
  • chemické či biologické znečištění ohrožující životy či zdraví způsobené jakoukoli osobou či zařízením;
  • teroristický útok
  • nepříznivé povětrnostní podmínky;
  • jakékoliv změny obecně závazných právních předpisů a norem;
  • nečinnost státních orgánů České republiky či jiného státu;

V. Storno podmínky

Poskytovatel má právo požadovat finanční náhradu v případě, že objednatel se nezúčastní, případně zruší svoji účast na dohodnutých službách v těchto případech, a toto oznámí poskytovateli písemně poštou nebo na e-mail info@lenkacharvatova.cz:

 • 5 kalendářních dnů před zahájením poskytování dohodnutých služeb – žádný stornovací poplatek
 • 4-2 kalendářních dnů před zahájením poskytování dohodnutých služeb – storno poplatek 50% ceny služby
 • den před zahájením poskytování dohodnutých služeb – storno poplatek 100% ceny služby

VI. Reklamace

 1. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění je 6 měsíců.
 2. Předmět plnění trpí vadou, jestliže neodpovídá podmínkám ujednaným ve smlouvě.
 3. Objednatel uplatní reklamaci u poskytovatele písemně na adrese Opavská 63, 74775 Velké Heraltice či elektronicky na emailové adrese info@lenkachavatova.cz, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co se o této skutečnosti dozvěděl.
 4. Takováto písemná reklamace musí obsahovat tyto náležitosti: jméno a příjmení/firma, kontaktní údaje a popis vady. Bez shora uvedených náležitostí nebude objednatel reklamaci posuzovat.
 5. Objednatel má právo přezkoumat důvody reklamace a v případě, že ji shledá jako oprávněnou, navrhne objednateli řešení reklamace (např. umožnění přestupu do jiného programu či vrácení ceny služby).
 6. Poskytovatel, popřípadě jí pověřený pracovník se zavazuje vyřídit reklamaci ihned, je-li to možné, nebo do 5 pracovních dnů. Ve složitějších případech rozhodne poskytovatel, popřípadě jím pověřený pracovník o reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení shora specifikovaného písemného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem na jiné lhůtě.
 7. Právo volby způsobu odstranění vady v případě uznané reklamace náleží poskytovateli.
 8. Jako relevantní důvod nebudou uznány překážky vzniklé na straně objednatele (např. změna časových jeho možností, za kterých se přihlásil do programu či změna dalších okolností).
 9. Jako relevantní důvod reklamace nebude také uznáno zrušení hodiny programu z důvodů na straně poskytovatele. Ten se zavazuje zajistit náhradní termín zrušené hodiny programu.

VII. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, příslušná Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách www.coi.cz.
 2. Spotřebitelé jsou oprávněni použít platformu řešení sporů online k řešení spotřebitelských sporů, v jazyce, který si zvolí. K právě uvedenému mohou spotřebitelé využít platformu dostupnou na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr.

VIII. Jazyk uzavření smlouvy, rozhodné právo, místo sudiště

 1. Veškeré smlouvy uzavírané mezi objednatelem a poskytovatelem jsou uzavírány v českém jazyce a právní vztahy z takových smluv vyplývající, jakož i právní vztahy vyplývající z těchto VOP se budou řídit výhradně právem České republiky.
 2. Poskytovatel a objednatel se v případě sporů týkajících se závazků z jejich smluv (či těchto VOP) nebo týkajících se právních vztahů, které vznikly v souvislosti s takovými smlouvami, vyvinou přiměřené úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pro případ, že tyto strany nebudou schopny vyřešit svůj vzájemný spor dohodou, pak jsou k rozhodování sporů pravomocné soudy České republiky. Pravomoc jiných soudů se nepřipouští.

IX. Doručování

 1. Veškerá písemná komunikace mezi poskytovatelem a objednatelem bude probíhat elektronicky na emailové adresy, které si smluvní strany při uzavření smlouvy sdělí, přičemž smluvní strany uznávají autenticitu takto odesílaných zpráv. Zprávy odeslané na uvedené emailové adresy se považují za doručené dnem, kdy byly úspěšně odeslané na danou adresu.
 2. Pro případ, že nebude možné doručovat elektronicky prostřednictvím emailových adres, pak si strany budou doručovat příslušné písemnosti prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, a to na adresy uvedené v záhlaví příslušné smlouvy

X. Obecné prohlášení a ustanovení o odpovědnosti

 1. Žádné reference ani příklady na webových stránkách poskytovatele a v jeho marketingových materiálech se nepovažují za záruku, že objednatel dosáhne stejných nebo podobných výsledků. Odrážejí skutečné životní zkušenosti těch, kteří využili poskytovatelovy produkty nebo služby. Jsou to výsledky v individuálních případech, a neplatí obecně. Objednatelův úspěch v programu závisí na mnoha faktorech, včetně jeho pozadí, odhodlání, účasti, touhy a motivace. Za své vlastní zdravotní ošetření a léčbu je objednatel zodpovědný sám. Služby, informace a pokyny od poskytovatele poskytují podporu pro stanovení cílů, určení priorit a dosažení výsledků. Jakékoliv rozhodnutí, které objednatel učiní, a následky vyplývající z takových rozhodnutí jsou jeho výhradní odpovědností. Poskytovatel není zodpovědný za rozhodnutí a jejich následky, která může objednatel učinit, ani za ztráty, které mohou vzniknout z jakéhokoli osobního nebo obchodního rozhodnutí, které objednatel kdy učinil. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody, ztráty, zranění nebo jakoukoli odpovědnost za objednatele nebo jakoukoli třetí stranou v důsledku spoléhání se na jakékoli informace nebo pokyny, které jsou mu nabídnuty. Objednatel rozumí, že informace nebo pokyny, které mu jsou nabídnuty poskytovatelem nenahrazují konzultace, diagnostiku a / nebo lékařské ošetření jeho lékaře nebo poskytovatele zdravotní péče. Objednatel rozumí, že konkrétní dotazy nebo obavy týkající se oblasti zdraví a medicíny, primárně adresuje svému lékaři nebo poskytovateli zdravotní péče. Objednatel by v žádném případě neměl přerušovat léčbu kvůli informacím, které mu poskytovatel poskytl. Dále by objednatel neměl nikdy přestat užívat předepsané či doporučené léky, dokud mu toto ošetřující lékař či poskytovatele zdravotnické péče výslovně neschválí. Pokud si objednatel myslí, že trpí nějakým zdravotním problémem, měl by okamžitě vyhledat lékařskou pomoc od svého poskytovatele zdravotní péče.
 2. Poskytovatel nenese odpovědnost za ztrátu v důsledku nepřesností nebo neúplnosti ani za ztrátu v důsledku problémů způsobených nebo inherentních šíření informací prostřednictvím internetu, jako jsou narušení nebo přerušení. Při používání webových formulářů se poskytovatel omezit počet požadovaných polí na minimum.
 3. Poskytovatel nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah webových stránek, na které nebo ze kterých je vytvořen hypertextový odkaz nebo jiný odkaz. Na produkty nebo služby nabízené třetími stranami se vztahují příslušné podmínky těchto třetích stran. Veškerá práva duševního vlastnictví k obsahu na tomto webu náleží objednateli. Kopírování, šíření a jakékoli jiné použití těchto materiálů není povoleno bez písemného souhlasu poskytovatele.

Nic v tomto ujednání o odpovědnosti neomezuje ani nevylučuje žádnou odpovědnost, která nesmí být omezena nebo vyloučena platnými zákony.

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo VOP jednostranně změnit a informovat o tomto včas a bez zbytečného odkladu, a to upozorněním na svých webových stránkách.
 2. Objednatel objednáním služeb stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi bez jakýchkoli výhrad souhlasí.
 3. Objednatel je seznámen/seznámena se skutečností, že služby jemu poskytované jsou určeny výhradně pro něj a nesmí poskytování služeb postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele. Objednatel bere na vědomí, že veškeré materiály, které mu budou poskytnuty v průběhu některého z programů jsou duševním vlastnictvím poskytovatele a podléhají autorskoprávní ochraně.
 4. V případě, že se kterékoli ustanovení těchto VOP stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost či vymahatelnost ostatních ustanovení.
 5. Pokud tyto VOP či ujednání poskytovatele a objednatele jako smluvních stran nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi uvedenými smluvními stranami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění.
 6. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. ledna 2021.

Mgr. Lenka Charvátová
IČ: 09648534
Opavská 63, 74775 Velké Heraltice, Česká republika